Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Stärk småbarns och elevers emotionella färdigheter och utarbeta en handlingsplan mot mobbning

Både i nyheterna och i Borgå har det de senaste tiderna talats mycket om mobbning och skolvåld. Allt för många barn och unga upplever rädsla under sin skoltid. Fenomenet är inte nytt, och alla generationer har tampats med problemet. Under de senaste åren har vi satsat på gemenskapen i skolan, vänverksamhet, skolmedling och –coaching. Mobbning har generellt minskat, men samtidigt har mobbningsfallen blivit allt mer allvarliga, våldsamma och svåra.

Mobbnings- och våldserfarenheter följer med barnet långt in i vuxenlivet. Många långtidsarbetslösa, personer som lider av psykisk ohälsa och marginaliserade berättar om mobbningserfarenheter från sin skoltid. Det är frågan om ett allvarligare problem än bara småretas, utan det handlar om psykiskt och fysiskt våld. Social medier har bildat nya plattformer och omgivningar för utövning av mobbning och våld.

I Borgå jobbar skolorna, daghemmen och familjerna med att minska och förebygga mobbning. Beslutsfattare har tagit problemet på allvar och vi har riktat resurser till att lösa problemet. Det behövs dock ännu mera åtgärder. I det nationella åtgärdsprogrammet finns goda exempel på hur man förebygger mobbning, våld och trakasserier.

Våld förekommer också inom småbarnspedagogiken. Förebyggande arbetet ska börjas i tidigt skede, så att det påverkar barnets psykosociala utveckling på ett positivt sätt och minskar risken för att problem uppkommer. Med långsiktigt förebyggande arbete kan vi trygga framtiden för barn och unga.

Det finns inte bara en sorts mobbning som kan lösas med en enskild åtgärd. Misslyckande i att reglera känslor och dåliga känslomässiga färdigheter ligger dock ofta i bakgrunden för mobbning. Utgångspunkten för att förebygga mobbning, när det gäller emotionella färdigheter, är barnets förmåga till empati, dvs. förmågan att sätta sig i en annan människas position och förstå den andras känslor.

Medvetenhet om känslor förutsätter goda sociala färdigheter, social kompetens och acceptans av vänner. Att undervisa i känslomässiga färdigheter har visat sig förbättra sociala färdigheter och sociala relationer samt minska social ångest. Att identifiera och bearbeta känslor främjar hälsa och skapar välbefinnande. Dessutom påverkar det attityder till föräldrar och samhälle, hälsa i vuxenlivet, karriärutveckling, missbruk och tendens att utsättas för våld. Tyvärr fokuserar samhället på att lära individer emotionella kunskaper först i det skedet problemen redan uppstått, och inte som en förebyggande åtgärd för alla. Att förebygga mobbning är en uppgift för alla och vi gör det bäst tillsammans.

Vi undertecknade föreslår att Borgå påbörjar arbetet med att förebygga mobbning genom att utarbeta en handlingsplan mot mobbning och genom att satsa på att lära och stärka barn och ungas emotionella färdigheter i daghemmen och i skolan. Staden ska förutom skolorna bjuda in familjerna och ungdomsfullmäktige i detta arbete.

Som en åtgärd ska staden ge utbildning i emotionella färdigheter till dem som jobbar inom småbarnspedagogiken, skolornas inlärningspersonal, barn och unga. Därtill ska ett materialpaket om emotionella färdigheter ges ut till föräldrarna för att stöda dem i sin uppfostrande uppgift och som övningsmaterial till hemmet.

Anette Karlsson (sdp)