Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Skyddshärbärge för bostadslösa unga

I Borgå finns enligt statistiken idag 21 bostadslösa unga. Ungas bostadslöshet syns ändå inte alltid i statistiken, eftersom många övernattar hos vänner eller är skrivna i sina barndomshem. Att utvecklas till en självständig person är mycket svårt utan ett hem. Enligt mellanrapporten och planen för projektet " Stöd för de ungas boende och förebyggande av bostadslöshet 2012–2015" (20.5.2015) har man under år 2014 påbörjat planeringen av en särskild boendeenhet för unga. Ärendet har ändå inte framskridit.

I Koivula-enheten för stödboende i Borgå finns idag 48 boendeplatser och på tillnyktringsstationen 8 övernattningsplatser för påverkade. Utrymmena är ändå mycket små. Koivula är öppet dygnet runt. Unga personer är särskilt sårbara och mottagliga för påverkan, varför det skulle vara viktigt att de skulle ha en egen stödboende-enhet separat från de vuxna rusmedelbrukarna. I bilagan nyckeltal till budgeten för 2018 förutspår man att det år 2018 kommer att finnas 80 klienter och år 2019 90 klienter i Koivula. Det kommer alltså att finnas betydligt fler klienter än platser.

Enligt grundlagens 19 §, 1 moment har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.

Det åligger det allmänna att tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende. Enligt Socialvårdslagens 21 § ska tillfälligt boende ordnas för personer som behöver kortvarig, brådskande hjälp. Vidare bör garanteras att när boendeservice tillhandahålls ska det ses till att personens privatliv och rätt till medbestämmande respekteras och att hon eller han får behovsenliga rehabiliterings- och hälso- och sjukvårdstjänster.

Såsom i Borgå saknas trots det uppenbara behovet skyddshärbärge för unga också i Sibbo och Lovisa. Det skulle vara ändamålsenligt att förhandla med grannkommunerna om ett möjligt samarbete. Kostnaderna samt övernattningsplatserna kunde fördelas mellan kommunerna.

Vi undertecknade yrkar på att kommunen påbörjar arbetet för att förverkliga ett eget skyddshärbärge för unga, antingen för egen del eller i samarbete med exempelvis grannkommunerna. Vidare behövs det i Borgå en egen boende-enhet för unga i utmanande livssituationer.

Anette Karlsson (sdp)
Catharina von Schoultz (sfp)
Elin Blomqvist-Valtonen (sfp)
Tuuli Hirvilammi (gröna)
Sirpa Hanska (gröna)
Riitta Ahola (sdp)
Markus Hammarström (sdp)
Matti Valasti (sdp)
Tuula Virkki (sdp)
Jussi Sairanen (sdp)
Marko Piirainen (sdp)
Pasi Siltakorpi (gröna)
Jaakko Westerlund (gröna)
Anne Wetterstrand (gröna)
Joonas Dachinger (vänster)
Pete Lattu (gröna)
Mika Varpio (gröna)
Gia Mellin-Kranck (sfp)
Patrik Björkman (sfp)
Mikael Kulju (sfp)
Laura Karén (sfp)
Jamil Jamal
Tuomas Kanervala (c.)
Anne Korhonen (c.)
Eija Saarela (c.)
Hanna Lönnfors (sfp)
Mats Nyman (sfp)
Björn Sundqvist (sfp)
Nea Hjelt (saml.)
Kristel Pynnönen (sfp)
Juha Kittilä (saml.)
Anders Rosengren (sfp)
Bodil Lund (sfp)
Tom Blomqvist (saml.)
Irmeli Hoffrén (saml.)
Markku Välimäki (saml.)
Johan Söderberg (sfp)
Pehr Sveholm (sfp)