Siirry pääsisältöön

Tieto lisää nuorten kiinnostusta puoluepolitiikkaan

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puheenjohtaja Anette Karlsson on tehnyt opinnäytetyötutkimuksen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien hallitusten jäsenten asenteista puoluepolitiikkaa kohtaan. Tutkimuksessa ilmenee, että tieto lisää ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta ja osallistumista puoluepolitiikkaan.
Kyselytutkimuksen tulosten perusteella opiskelijakuntien hallitusten jäsenet näkevät puoluepolitiikan keskeisenä osana vaikuttamistyötä sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamista. Puoluepolitiikka nähdään kuitenkin opiskelijakunnasta erillään olevana toimintana.
Kyselytutkimus osoittaa, että mitä korkeampi koulutus vastaajien vanhemmilla on, sitä myönteisemmin vastaajat suhtautuivat puoluepolitiikkaan. Korkeasti koulutetut vanhemmat keskustelivat enemmän yhteiskunnallisista asioista ja puoluepolitiikasta lastensa kanssa. Myös muiden tutkimusten mukaan vanhempien koulutustasolla ja yhteiskunnallisella kiinnostuksella on merkitystä lasten asenteille puoluepolitiikasta ja yhteiskunnallisista asioista.
Kyselytutkimuksen enemmistö toivoi lisää puoluepolitiikkaa opiskelijakuntiin. Samaan aikaan hieman alle puolet vastaajista koki, että puoluepolitiikka karkottaisi opiskelijat opiskelijakunnasta. Tästä huolimatta yli 90 % vastaajista suhtautui myönteisesti opiskelijakunnan vaalipaneeleihin ja muihin tilaisuuksiin, joissa kaikki puolueet ovat edustettuina. Vastaajat, jotka suhtautuivat kielteisesti puoluepolitiikkaan, olivat siitä huolimatta myönteisiä puoluepoliittisten toimijoiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.
Kyselytutkimukseen vastaajat, jotka olivat jäseniä puolueessa, suhtautuivat myönteisesti puoluepolitiikkaan. Vastaajat, jotka eivät kuuluneet puolueeseen, suhtautuivat kielteisemmin. Vastaajat, jotka ovat puolueen jäseniä saavat luonnollisesti enemmän tietoa kuin vastaajat, jotka eivät ole jäseniä. Tutkimus osoittaa, että vastaajat, joilla on enemmän tietoa suhtautuvat myönteisemmin puoluepolitiikkaan.
Tutkimuksen tuloksen ja lähdeaineiston pohjalta voi tulkita, että tieto tuo mukanaan myönteisemmän asenteen ja kiinnostuksen puoluepolitiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin. Nuoret, joiden vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja sekä kiinnostuneita puoluepolitiikasta ovat jakaneet lapsilleen tietoa, jonka myötä heidän kiinnostuksensa puoluepolitiikkaan on kasvanut. Lähdeaineiston tutkimusten mukaan nuorten oma koulutustausta vaikuttaa näkemyksiin puoluepolitiikasta. Laajempi yleissivistävä koulutus sekä korkeampi koulutustaso ennustavat suurempaa kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan.
Kyselytutkimus toimitettiin 24 ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kaikille hallituksen jäsenille. Opinnäytetyö tehtiin Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:lle yhteistyössä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n kanssa. Kyselytutkimukseen vastasi 41 henkilöä li noin 29 % opiskelijakuntien hallitusten jäsenistä. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2014. Kyselytutkimuksen tuloksia analysoitiin yhdessä kahden SAMOKin hallituksen jäsenen kanssa teemahaastattelun muodossa.