Siirry pääsisältöön

Isät ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnin kannalta

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten sain pi­ka­kurs­sin äi­tiy­teen. Esi­koi­sem­me päät­ti ni­mit­täin yl­lät­tää mei­dät täy­sin syn­ty­mäl­lä vii­si viik­koa etu­a­jas­sa. Tyh­jen­sim­me mie­he­ni kans­sa vauh­dil­la ka­len­te­rit, jot­ta voi­sim­me kes­kit­tyä poi­kam­me hy­vin­voin­tiin.

Asuim­me kak­si viik­koa sai­raa­las­sa Kot­kas­sa. Se oli meil­le kai­kil­le ras­kas ko­ke­mus. Il­man mies­tä­ni ko­ke­mus oli­si ol­lut vie­lä ras­kaam­pi. Lap­sem­me ja myös mi­nun kan­nal­ta oli tär­ke­ää, et­tä isä sai ol­la mu­ka­na mil­tei kai­kis­sa vai­heis­sa – syn­ny­tys­sa­lis­ta po­jan ko­tiu­tu­mi­seen saak­ka. Ai­no­as­taan yh­dek­si yök­si mie­he­ni jou­tui aja­maan ko­tiin. Sil­loin minä olin osas­tol­la ja poi­kam­me vau­va­te­hol­la. Syn­ny­tys­sa­lis­sa tu­le­va isä nuk­kui lat­ti­al­la ja myö­hem­min saim­me vau­va­te­hol­ta huo­neen, jos­sa saim­me ma­joit­tua – me kaik­ki kol­me.

Näi­den kah­den vii­kon ai­ka­na ym­mär­sin kuin­ka tär­ke­ää on, et­tä isä pää­see ole­maan mu­ka­na vau­van hoi­dos­sa heti alus­ta al­ka­en. Hoi­ta­jat kan­nus­ti­vat ja ke­hui­vat hän­tä, kun en­sim­mäi­siä vaip­po­ja vaih­det­tiin. Minä seu­ra­sin si­vus­ta ja ha­vait­sin, et­tä mie­he­ni oli mi­nua näp­pä­räm­pi vaip­po­jen kans­sa. Isät ovat yh­tä osaa­via hoi­ta­maan pien­tä vau­vaa kun äi­dit. Sil­ti mi­nul­la oli jat­ku­vas­ti halu nous­ta ylös ja “se­kaan­tua” ta­paan, jol­la mie­he­ni hoi­ti vau­vaam­me.

Pian ym­mär­sin, et­tä me äi­dit saa­tam­me ol­la syy­nä sil­le, et­tä isät ei­vät ai­na osal­lis­tu niin ak­tii­vi­ses­ti las­ten hoi­toon. Isäl­le pi­tää an­taa ti­laa ja ai­kaa luo­da suh­de lap­seen, op­pia hoi­ta­maan las­ta ja saa­da lap­si rau­hoit­tu­maan – il­man äi­din apua tai se­kaan­tu­mis­ta asi­aan. Ei lap­si pie­nes­tä it­kus­ta mene rik­ki ja har­joi­tus te­kee mes­ta­rin. Koko per­heen kan­nal­ta on ar­vo­kas­ta, et­tä lap­sel­le ja isäl­le syn­tyy var­hai­ses­sa vai­hees­sa tur­val­li­nen ja hyvä suh­de.

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tus jul­kai­si per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen suun­ta­vii­vat juu­ri en­nen poi­kam­me syn­ty­mää. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on li­sä­tä jous­ta­vuut­ta ja tasa-ar­voa su­ku­puol­ten vä­lil­lä. Isil­le kiin­ti­öi­ty­jä an­si­o­si­don­nai­sia va­pai­ta pi­den­ne­tään ly­hen­tä­mät­tä äi­tien ny­kyi­sin käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa osuut­ta. Li­säk­si per­he­va­pai­den pi­tää si­säl­tää va­paas­ti va­lit­ta­va van­hem­pain­va­paa­jak­so.

Lap­sen huol­toa ja ta­paa­mi­soi­keut­ta kos­ke­va laki uu­dis­tui jou­lu­kuus­sa, jol­loin lap­sen oi­keus sekä isään et­tä iso­van­hem­piin vah­vis­tui. Suo­mi on tun­ne­tus­ti maa­il­man par­haim­mis­toa äi­din ja lap­sen kan­nal­ta, nyt olem­me myös mat­kal­la koh­ti par­haim­mis­toa isyy­den nä­kö­kul­mas­ta. Se on hyvä asia.

Anette Karlsson

Kirjoitus on julkaistu 4.3.2020 Itäväylässä.