Siirry pääsisältöön

Östra kustbanan förbättrar konkurrenskraften

Finlands konkurrenskraft förbättras betydligt om den östra kustbanan, dvs.
järnvägsförbindelsen Helsingfors-Borgå-Lovisa-Kotka-S:t Petersburg, byggs. Det är också ett miljövänligt sätt att sköta mänskornas behov att röra sig mellan huvudstadsregionen och regionerna öster om den. Det behövs en östra kustbana som är klart kortare och snabbare än den nuvarande kurvan norrut för att främja en bättre och friare rörlighet för såväl varor, tjänster som människor i Finland och inom handeln och persontrafiken mellan Finland och Ryssland. Inom den närmaste framtiden kommer vi att få se en utveckling av det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Petersburgsregionen och också att passagerartrafiken mångdubblas. År 2013 reste 460 000 personer med Allegro, året innan var passagerarantalet 360 000.
Finland följer de linjer man kommit överens om inom EU, men bygger samtidigt
långsiktigt samarbete med Ryssland för att intensifiera samarbetet i framtiden.
Ett bra och tätt samarbete är oundvikligt för ett långsiktigt förtroende och
ett hållbart fredsbyggande. En östra kustbana ända fram till S:t Petersburg är
ett sådant projekt.
Östra kustbanan vore också bra för arbetsplatsresor, omkring 21 % av de
förvärvsarbetande i kommunerna i östra Nyland arbetar i huvudstadsregionen.
Omkring 2000 personer från huvudstadsregionen och 1200 helsingforsare arbetar i sin tur i östra Nyland. Huvudstadsregionen utvidgas ständigt, men östra Nyland har blivit efter i utvecklingen eftersom det inte finns spårförbindelse.
Ett trafikprojekt som östra kustbanan är inte enbart en trafikfråga utan också
en fråga om samhällsstruktur. Undersökningar som FFC låtit utföra visar att 45
% av Finlands BNP produceras inom korridoren Helsingfors-Tammerfors. Det
uppstår ny bostadsproduktion och nya arbetsplatser längs järnvägarna. Också
östra Nyland måste få komma med i denna utveckling. Kollektivtrafiklösningarna, i synnerhet de miljövänliga lösningarna som spårtrafiken, utgör en del av
basservicen i välfärdssamhället. Effekterna av en ny östra kustbana bör utredas såväl ekonomiskt som trafikmässigt genom en nyttoanalys under nästa
regeringsperiod.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 26.2.2015 i Östnyland.