Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2014.

Tieto lisää nuorten kiinnostusta puoluepolitiikkaan

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puheenjohtaja  Anette Karlsson  on tehnyt opinnäytetyötutkimuksen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien hallitusten jäsenten asenteista puoluepolitiikkaa kohtaan. Tutkimuksessa ilmenee, että tieto lisää ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta ja osallistumista puoluepolitiikkaan. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella opiskelijakuntien hallitusten jäsenet näkevät puoluepolitiikan keskeisenä osana vaikuttamistyötä sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamista. Puoluepolitiikka nähdään kuitenkin opiskelijakunnasta erillään olevana toimintana. Kyselytutkimus osoittaa, että mitä korkeampi koulutus vastaajien vanhemmilla on, sitä myönteisemmin vastaajat suhtautuivat puoluepolitiikkaan. Korkeasti koulutetut vanhemmat keskustelivat enemmän yhteiskunnallisista asioista ja puoluepolitiikasta lastensa kanssa. Myös muiden tutkimusten mukaan vanhempien koulutustasolla ja yhteiskunnallisella kiinnostuksella on merkitystä lasten asenteille

Vi bör vara självförsörjande med energi – Lovisa trean behövs

I maj 2010 begick Vanhanens andra regering och dåvarande näringsminister  Mauri Pekkarinen  (C) fel, när de förkastade Fortum Power ja Heat Oy:s ansökan om att bygga ett nytt kärnkraftverk. Nuvarande näringsminister  Jan Vapaavuori  (Saml.), som var med och fattade det dåvarande beslutet, konstaterade i A-Studio (15.9) att det var fel att förkasta ansökan. Enligt Arbets- och näringsministeriets elanvändningsuppskattning (2009) behöver Finland två kraftverk: ett nytt och en investering som ersätter kraftverket i Lovisa. Ändå godkände Vanhanens II regering Fennovoimas och Industrins Kraft (TVO) lov, i stället för Fortums självklara. Nu fattade Stubbs regering (25.9) ett negativt principbeslut om TVOs ansökan om en förlängning av byggnadslovet för Olkiluoto 4. Också Fennovoimas lov är villkorligt: innan bygglovet beviljas ska det ha en finländsk ägarbas på 60 %. Ingetdera projektet har framskridit som det borde. Bruksloven för Fortums Lovisa I och II – staten är majoritetsägare i båd

Viktigt att stöda Lovisaregionen

Finlands svenska socialdemokrater rf:s (FSD) styrelsemedlem och riksdagskandidat  Anette Karlsson  tackar regeringen för tilläggsresurserna till Lovisaregionen. Regionen har utsetts till strukturomvandlingsområde. I maj 2014 kom budet att Strömfors Electric Ab:s fabrik i Strömfors stängs. Till följd av att verksamheten körs ned försvinner det 207 arbetsplatser fram till sommaren 2015. Samtidigt har pälstillverkaren Gemmi Furs meddelat att företaget avslutar sin verksamhet i Lovisa fram till slutet av november 2014. Detta innebär att 30 personer blir utan jobb. Uppsägningarna har också indirekta effekter, då 40 arbetsplatser uppskattas försvinna från servicebranschen. – Lovisaregionen behöver verkligen strukturstödet. Regionen håller på att förlora närmare 300 arbetsplatser fram till slutet av år 2015. När en region hotas av kraftiga arbetsplatsförluster måste staten agera, betonar Karlsson. I områden som råkar ut för plötsliga strukturomvandlingar måste åtgärderna vara snabba oc

Loviisan seudun tukeminen tärkeää

Uudenmaan Demarinaisten varapuheenjohtaja 2015 ja eduskuntavaaliehdokas  Anette Karlsson  kiittää hallitusta Loviisan seudulle suunnattavasta lisäresursoinnista. Alue on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Toukokuussa 2014 tuli tieto, että Strömfors Electric Oy:n tehdas Ruotsinpyhtäällä suljetaan. Toiminnan alasajon seurauksena alueelta häviää 207 työpaikkaa kesään 2015 mennessä. Samanaikaisesti turkisvalmistaja Gemmi Furs on ilmoittanut lopettavansa toimintansa Loviisassa marraskuun 2014 loppuun mennessä. Tämä merkitsee työpaikan menetystä yrityksen n. 30 työntekijälle. Suorien työpaikkavaikutusten lisäksi alueelta on arvioitu häviävän n. 40 työpaikkaa, lähinnä palvelualoilta. – Loviisan seudulla lisäresursointi tulee tarpeeseen. Alueelta on häviämässä liki 300 työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kun aluetta uhkaa äkillinen työpaikkojen vähentyminen on valtion toimittava, Anette Karlsson painottaa. Äkillisen rakennemuutosten alueilla tehtävien toimenpiteiden tulee

Katse Porvoon sairaalaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt (11.12.) Porvoon sairaalan synnytysosastolle poikkeusluvan jatkaa vuoden 2016 loppuun. Poikkeusluvan takana on Porvoon synnytysten määrä, eli noin 900 synnytystä vuositasolla. Uuden päivystysasetuksen mukaan synnytysosastojen tulee hoitaa vähintään tuhat synnytystä vuodessa. Päivystysasetuksessa vaaditaan myös, että synnytyssairaaloissa pitää mm. löytyä lastenlääkäri ja välitön valmius keisarinleikkaukseen. Porvoossa ongelmana on ainoastaan synnytysten määrä, kaikissa turvallisuusseikoissa ja tekijöissä sairaala toimii asetuksen mukaisesti. Olen itse syntynyt Porvoon sairaalassa, kuten moni ystäväni ja heidän lapsensa. Ilman Porvoon sairaalaa osa meistä olisi kirjaimellisesti syntynyt autoon. Ystäväni esikoinen syntyi myös Porvoossa, jolloin tuleva isä joutui synnytyksen alkaessa juoksemaan ulos siirtämään autoa – parkkisakkouhan vuoksi. Ei ole tarkoituksenmukaista, että sairaalan asiakkaat joutuvat kantamaan huolta autonsa parkkikiekosta.

Rattijuopumusten rangaistuksia kiristettävä

Vuosittain noin 20 000 henkilöä syyllistyy rattijuopumukseen. Rattijuopumuksen seurauksena tapahtunut onnettomuus on aina suuri tragedia rattijuopon mahdolliseksi uhriksi joutuneelle perheelle ja läheisille, mutta se jättää myös ikuiset arvet rattijuopumukseen syyllistyneelle. Keskimäärin 58 henkilöä menehtyy ja 650 henkilöä loukkaantuu rattijuopumuksen johdosta. Menehtyneistä kolme neljästä on juopuneita kuljettajia, 18 prosenttia juopuneen matkustajia ja yhdeksän prosenttia sivullisia. Menehtyneistä ja loukkaantuneista enemmistö on miehiä ja nuoria. Lähes kolmannes kuolleista ja neljä kymmenestä loukkaantuneesta on 15-24-vuotiaita. Tilasto on todella huolestuttava. Suomessa rattijuopumuksesta määrätyt ajokiellot ovat kansainvälisessä vertailussa lyhyitä. Tavallisista rattijuopumuksista määrätyistä ajokielloista 40 % oli pituudeltaan 3-6 kuukautta. Törkeistä rattijuopumuksista 46 % ajokielto oli 6-12 kuukautta. Useissa Euroopan maissa ajokiellot ovat kestoltaan vähintään vuoden, ra

Energiaomavaraisuus kuntoon – Loviisa 3:sta tarvitaan

Toukokuussa 2010 Vanhasen II hallitus ja silloinen elinkeinoministeri  Mauri Pekkarinen  (kesk.) teki virheen, kun se hylkäsi Fortum Power ja Heat Oy:n hakemuksen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Silloista päätöstä tekemässä ollut ja nykyinen elinkeinoministeri  Jan Vapaavuori  (kok.) totesi A-Studiossa (15.9.), että hylkääminen oli virhe. Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkäyttöarvion (2009) mukaan Suomeen tarvitaan kaksi voimalaa: yksi uusi ja yksi Loviisan voimalan korvaava investointi. Tästä huolimatta Vanhasen II hallitus hyväksyi Fennovoiman ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) luvat, itsestäänselvän Fortumin sijaan. Nyt Stubbin hallitus (25.9.) teki kielteisen periaatepäätöksen TVO:n hakemukseen pidentää Olkiluoto 4 -voimalan rakennuslupaa. Myös Fennovoiman lupa on ehdollinen: ennen rakennusluvan hakemista sillä on oltava 60 % suomalaisomistus. Kumpikaan hanke ei ole edennyt niin kun olisi pitänyt. Valtion enemmistöomistuksessa olevan Fortumin Loviisa 1 ja Loviisa 2 kä

Ensiapukoulutusta peruskouluun

Yhdenvertainen ja yhtenäinen peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan menestyksen ja tasa-arvon edellytys. Koulujärjestelmämme on ollut kansallinen ja kansainvälinen menestystarina. Peruskoulu luo pohjan suomalaisen yhteiskunnan koulutustason nousulle ja siitä seuranneelle hyvinvoinnin kasvulle. Peruskoulun tarkoituksena on taata kaikille lapsille ja nuorille tarvittavat perustiedot ja -taidot. Koulun tulee tarjota tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi eettisiä ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Oppilaita on kannustettava oma-aloitteisuuteen ja kriittisyyteen. Tavoitteena tulee olla täysivaltaisten, yhteiskunnalliseen keskusteluun halukkaiden ja kyvykkäiden kansalaisten kasvattaminen. Tämä vaatii syvempää ymmärrystä niin suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja yksilön vaikuttamismahdollisuuksista kuin globaalin maailman tiedostamisestakin. Peruskoulussa on panostettava näiden kykyjen opettamiseen entistä enemmän. Koulutuspolitiikalla on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuort

Miesten asevelvollisus ei ole nykypäivää

Suomessa kaikilla miehillä on asevelvollisuus. Naisilla ei samanlaista velvoitetta ole. Järjestelmä on epäoikeudenmukainen ja se ei edistä tasa-arvoa. Sodan tai kriisitilanteen aikana tarvitaan sekä miehiä että naisia. Ei ole tarkoituksenmukaista kouluttaa pelkästään yksi sukupuoli puolustamaan maatamme. Siksi Suomen tuleekin siirtyä yhtenäiseen sukupuolineutraaliin kansalaispalvelusjärjestelmään. Kansallisena puolustusratkaisuna yleinen asevelvollisuus on ammattiarmeijaa kestävämpi vaihtoehto, sillä se tukee demokraattista osallistumista turvallisuuspolitiikkaan ja korostaa puolustusvoimien kansallista luonnetta. Rangaistusluonteinen siviilipalvelus sen rinnalla tulee kuitenkin lakkauttaa. Tulevaisuudessa kaikki nuoret, sukupuolesta riippumatta, tulee kutsua kutsuntoihin, jossa nuorten terveydentila tarkastetaan. Jokaisen nuoren tulee osallistua vähintään puolen vuoden pituiseen kansalaispalvelukseen. Kansalaispalvelus sisältää neljä osiota; asellinen, siviili, kriisinhallinta ja

Paluu luokkayhteiskuntaan?

Suomalaista peruskoulua ihaillaan ja jopa kadehditaan maailmalla. Peruskoulu perustettiin takaamaan tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille, sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Jokainen saa yhtäläisen yleissivistyksen, yhdenvertaiset eväät tulevaisuuden rakentamiseksi. On surullista huomata, että Perussuomalaiset ja Kokoomusnuoret pyrkivät murentamaan järjestelmää, ja sen myötä palauttamaan luokkayhteiskunnan. Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee marraskuussa kansalaisaloitteen ruotsin kielen muuttamisesta valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla koulutusasteella. Aloitteessa korostetaan kielten, erityisesti maailman valtakielten, opiskelun tärkeyttä. Aloitteen tekijät painottavat yksilöiden oppimiskyvyn rajallisuutta, ja sillä he perustelevat, että ruotsin kielen opiskelun pakollisuus johtaa ohueeseen vieraiden kielten taitoon. Ruotsin kielen opiskelu on ollut tulilinjalla jo pitkään, ikään kuin jokainen pitämättä jäänyt ruotsin tunti poikisi sujuvaa puhetta jollain maa

Suomesta paras paikka myös isille!

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry vaatii vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista. Käyttöön on otettava niin kutsuttu 6+6+6 -malli, jossa vapaa jaetaan kolmeen kuuden kuukauden osioon. Näistä yksi on varattu molemmille vanhemmille sekä kolmas kuuden kuukauden osio jaettavaksi perheen haluamalla tavalla. “Nykyisin pääosan vanhempainvapaista käyttävät edelleen naiset. Tähän on saatava muutos. Vanhempienvapaan nykyistä tasapuolisempi jakaminen parantaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia”, painottaa puheenjohtaja  Anette Karlsson . Sosiaali- ja terveysministeriölle raporttinsa luovuttanut työryhmä (22.10.) katsoo, että tasa-arvopolitiikassa olisi tähdättävä nykyistä selkeämmin muun muassa isyyden tukemiseen. Isyyttä voidaan tukea kehittämällä vanhempainvapaajärjestelmää suuntaan, jossa molempia vanhempia kannustetaan olemaan kotona lapsen kanssa. “On hienoa, että Suomi on maailman paras paikka äideille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää isyyteen j

Tillbaka till klassamhället?

Den finska grundskolan beundras i hela världen. Grundskolan infördes för att alla skulle få jämlik undervisning, oberoende av sosioekonomisk bakgrund. Alla fick och får fortfarande samma allmänbildning, jämlika redskap till att bygga upp en god framtid. Det är oroväckande att Sannfinländarna och Samlingspartiets Ungdomsförbund vill bryta ner systemet och återvända till klassamhället. Under november behandlar riksdagens utbildningsutskott medborgarinitiativet för att göra svenskan frivillig i finska skolor. Initiativet betonar vikten av att lära sig nya språk, i synnerhet världsspråk. Samtidigt står det i initiativet att den obligatoriska svenskan och individens begränsade inlärningskapacitet leder till svaga kunskap i främmande språk samt försämrar individens rätt att välja vilka språk hen läser. Undervisningen i den obligatoriska svenskan har varit i skottlinjen i en längre tid. Motståndarna tror att frivilliggörandet av svenskan automatiskt skulle skapa flytande språkkunskap i e

Tervehdyspuheenvuoroni Demarinaisten liittokokouksessa 1.-2.11.

Hyvät toverittaret, bästa vänner, dear guest Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry tervehtii Sosialidemokraattisten Naisten liittokokousta. Minä olen Anette Karlsson ja toimin SONKin puheenjohtajana vuoden loppuun saakka. Demariopiskelijat ja Demarinaiset ovat viimeisten vuosien aikana tehneet hyvää yhteistyötä. Meillä on useita yhteisiä tavoitteita, kuten tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttaminen. SONK on ottanut kantaa mm. palkkatasa-arvoon, ihmiskauppaan, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä vanhempainvapaajärjestelmään. Käsitykset eri sukupuolirooleista eli sukupuolille ominaisesta tai soveliaaksi koetusta käytöksestä muodostuvat jo varhaislapsuudessa. Opetushallituksen Koulutuksen seurantaraportissa 2013 ilmenee, että sukupuolen mukainen eriytyminen alkaa jo kolmannella luokalla. Eriytyminen näkyy erityisesti matematiikkaan ja äidinkieleen suhtautumisessa. Pojat kokevat olevansa pätevämpiä matemaattisissa tehtävissä kun taas tytöt kokevat olevansa lahjakkaampia äidink

Uudenmaan Demarinaiset: Anette Karlsson Demarinaisten varapuheenjohtajaksi

Uudenmaan Demarinaiset esittävät  Anette Karlssonia  Demarinaisten varapuheenjohtajaksi tulevalle kaudelle. Karlsson on kaksikielinen sosionomi Vantaalta. Karlsson toimii vuoden 2014 loppuun Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puheenjohtajana. Vuonna 2015 Karlsson toimii Uudenmaan Demarinaisten varapuheenjohtajana. – Oletamme helposti, että yhteiskuntamme on turvallinen ja tasa-arvo on jo saavutettu. Tämä on kuitenkin harhaa, sillä yhteiskunnassamme on yhä monia epäkohtia. Esimerkiksi naisten ja miesten välisissä palkkaeroissa, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa Suomella ja Demarinaisilla on paljon töitä tehtävänä, Anette Karlsson painottaa. Sosialidemokratia on feministinen liike. Feminismillä tarkoitetaan liikettä, joka pyrkii vapauttamaan miehet ja naiset heitä kahlitsevista sukupuoleen liittyvistä jäykistä rakenteista. – Käsitykset eri sukupuolirooleista eli sukupuolille ominaisesta tai soveliaaksi koetusta käytöks

Tal på FSD:s kongress 25.-26.10.2014

Bästa kamrater Socialdemokratiska Studerande – SONK rf hälsar Finlands Svenska Socialdemokraters kongress. Jag heter Anette Karlsson och fungerar som ordförande för SONK. Vi lever i ekonomiskt svåra tider; arbetslösheten växer och exporten drar inte. Riksdagsvalet närmar sig och de politiska skiljelinjerna mellan partierna har kommit fram. Högern prioriterar nedskärningar och en minskning av den offentliga sektorn. Samtidigt betonar Socialdemokraterna (SDP) investeringar och förbättringar av låginkomsttagarnas köpkraft. I ett bra samhälle, är utgångspunkten alltid människan. I dagens läge lever vi i ett genomkapitaliserat samhälle, där marknadsstyrkorna styr samhället. Samhället och arbetsmarknaderna har ändrats. Förr kunde unga sysselsätta sig för resten av livet på ett fabrik eller en byggnadsplats efter mellanskola eller grundskoleexamen. Numera klarar man inte sig utan yrkesexamen från andra eller tredje stadiet. Årligen faller cirka 5000 unga efter grundstadiet bort från “s

Maksuhäiriö ei saa johtaa asunnottomuuteen

Kaikilla on oltava oikeus turvalliseen ja ihmisarvoiseen asumiseen. Asunnottomuus loukkaa ihmisarvoa ja se on poistettava määrätietoisilla toimenpiteillä. Yksi syy asunnottomuuteen on kotivakuutuksen puute. Enemmistö vuokranantajista vaatii kotivakuutuksen, jotta vuokrasuhde voi syntyä. On kuitenkin olemassa ihmisryhmä, joille kotivakuutusta ei myönnetä. Maksuhäiriömerkintä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ihminen ei saa kotivakuutusta. Tämä puolestaan johtaa siihen, että ihminen ei saa vuokra-asuntoa. Maksuhäiriömerkinnän voi saada yhdestä maksamatta jääneestä puhelinlaskusta tai vuokrarästistä. Luottotietojen menettäminen estää asunnon saamisen vapailta markkinoilta, sillä maksuhäiriömerkinnän saanutta pidetään usein epäluotettavana vuokralaisena, vaikka merkinnän takana olisivat edellisen puolison tai vanhemman talousongelmat. Ilman kotia on haasteellista selvitä taloudellisista ja muista ongelmista. Arjen pohja puuttuu ja ihminen elää jatkuvassa epävarmuudessa. Monet vakuutu

Betalningsstörningar får inte leda till bostadslöshet

Alla bör ha rätt till ett tryggt och människovärdigt boende. Bostadslösheten sårar människovärdet och den måste motarbetas med målmedvetna åtgärder. En orsak till bostadslösheten är människornas brist på en hemförsäkring. Största delen av hyresvärdarna fordrar en hemförsäkring för att det skall uppstå ett hyresförhållande. Det finns ändå en människogrupp, som inte beviljas hemförsäkring. En betalningsanmärkning kan leda till en situation, där en person inte får en hemförsäkring. Det här igen leder till att personen inte får en hyresbostad. Man kan få en anmärkning om betalningsstörning för en obetald telefonräkning eller för obetalda hyror. Att förlora kreditvärdigheten utgör ett hinder för att skaffa bostad på den fria marknaden, även om före detta makens eller förälderns ekonomiska problem vore den egentliga orsaken till det. Utan hem är det minst sagt utmanande att klara av ekonomiska- och andra problem. Grunden för vardagen saknas och personen lever i kontinuerlig osäkerhet. M

Suomi - uusi innovaatioiden maa

Hallituksen uusi kehitysministeri ja omistajaohjausasioista vastaava  Sirpa Paatero  (sd) kertoi Helsingin Sanomille (4.10.) että yksityistämisen sijaan hän hankkisi valtiolle uusia omistuksia esimerkiksi cleantech-yrityksistä. Hän korostaa, että Suomessa on osaamista erityisesti energiapuolella. On hienoa huomata, että ministerillä on silmää tulevaisuuden kasvualalle. Valtion tulee investoida tulevaisuuteen ja pitää hallussaan strategisesti tärkeiden alojen tuotannontekijöitä. Näin luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan Suomen vientiä. Emme voi jäädä paikoilleen muistelemaan Nokian nousua ja laskua. Oli todella hienoa, että Suomen kaltaisella pienellä maalla on ollut mahdollisuus olla yhdellä alalla maailmanlaajuinen edelläkävijä usean vuoden ajan. Voimme oppia Nokiasta. Suomella on taas mahdollisuus olla edelläkävijä ja innovatiivinen, mikäli tahtotilaa löytyy. Suomen tulee olla uusien innovaatioiden ja teknologian kehityksen kärkimaa. Suomalaisten korkeakoulujen vahvaa osaami

Rättvis pensionsuppgörelse

En av de viktigaste reformerna har förhandlats fram. Alla arbetsmarknadsparter förutom Akava har godkänt pensionsuppgörelsen. Besluten är rättvisa för alla generationer och de tryggar pensionssystemet i framtiden. Pension växer på hela lönen, dvs. det görs inte längre något avdrag för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den pensionsgrundande lönen. Detta höjer pensionerna i allmänhet. SFP:s ordförande  Carl Haglund  (Yle 27.9.) påpekar att lösningen är problematisk. Han lyfter speciellt fram de högtutbildade kvinnornas situation. Enligt honom kan inte dessa kvinnor mera få kompensation för tiden de varit ute från arbetslivet i slutet av karriären. Tillväxten av arbetspensionen ändras så att alla, oberoende av ålder, tjänar in pension med 1,5 % av lönen per år. För arbete efter den lägsta åldern för ålderspension belönas löntagarna med en uppskovsförhöjning, som beaktar alla inkomster under arbetskarriären. Det är bra att komma ihåg att pensionen också växer under s

Synnyin melkein autoon

Keväisenä yönä, vuonna 1988, äitini heräsi supistuksiin. Synnytys oli alkanut. Perheeni asui Liljendalissa, josta on yli puolen tunnin ajomatka Porvooseen ja lähimpään synnytyssairaalaan. Helsinkiin matkaa on tuplasti. Äitini vietiin kiireellä Porvoon synnytyssairaalaan. Hän ehti juuri ja juuri ovesta sisälle kun minä jo synnyin, siis alle puolessa tunnissa. Olisin syntynyt autoon, mikäli hän olisi joutunut matkustamaan kauemmas synnyttämään. Vuonna 2013 Porvoon synnytyssairaalassa syntyi 894 lasta. Vaikka koko Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n synnytysten määrä väheni vuonna 2013, ne lisääntyivät melkein sadalla Porvoossa. Synnytysten lisäys Porvoossa saattoi johtua Naistenkliniikan remontista. Olen kuitenkin kuullut, että helsinkiläisperheet valitsevat Porvoon synnytyssairaalan siellä saadun palvelun ja laadun vuoksi. Porvoon sairaala tarjoaa tällä hetkellä Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon väestölle erikoissairaanhoidon palveluja sekä vast

Jag föddes nästan i bilen

En vårnatt år 1988 var jag på väg till världen. Min familj bodde i Liljendal och därifrån tar det över en halv timme till Borgå förlossningssjukhus, det närmaste sjukhuset. Till Helsingfors tar resan dubbelt längre. Min mamma fördes brådskande till Borgå förlossningssjukhus. Hon hann just och jämnt innanför dörren, när jag redan föddes på under en halv timme. Jag skulle ha fötts i bilen, ifall hon skulle ha varit tvungen att åka längre bort. År 2013 föddes det 894 barn på Borgå förlossningssjukhus. Även om antalet nyfödda barn minskade i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS år 2013, ökade antalet nyfödda på Borgå förlossningssjukhus med hundra barn. Ökningen av nyfödda kan delvis ha berott på renoveringen av Kvinnokliniken i Helsingfors. Jag har också hört att familjer från Helsingfors väljer Borgå förlossningssjukhus på grund av kvalitativ och tvåspråkig service. Borgå sjukhus erbjuder specialiserad sjukvård för invånarna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo. Bor

Kuuluuko uskonnonharjoittaminen kouluun?

Keväällä apulaisoikeuskansleri  Mikko Puumalainen  totesi, että kouluissa järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat nykyisellään ongelmallisia julkisen vallan puolueettomuuden ja uskonnonvapauden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta. Puumalaisen ulostulossa oli kyse hengellisistä aamunavauksista ja kouluaikana pidettävistä jumalanpalveluksista, ei Suvivirren laulamisesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies  Jussi Pajuoja  oli jo viime syksynä ottanut kantaa Suvivirren laulamiseen. Laulun kahden ensimmäisen säkeistön laulaminen ei tee tilaisuudesta uskonnollista, joten laulua tullaan kuulemaan kouluissamme myös tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen mukaan neljännes  suomalaisista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.  Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä Suomessa on kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä. On myös oletettavissa, että uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä tulee kasvamaan entisestään. Kouluissa tulee tulevaisuudessa

Innovatiivinen ratkaisu Isnäsissä

Lähitulevaisuudessa on tarkoitus tehdä muutoksia Loviisan kouluverkkoon. Keskusteluja on käyty joidenkin kyläkoulujen lakkauttamisesta. Loviisassa on kuitenkin kyetty luomaan innovatiivinen ajatus, jonka avulla kyläkoulu voitaisiin säilyttää Isnäsissä. Tällä hetkellä Isnäsissä toimivat suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu. Molemmissa kouluissa on noin 20 oppilasta. Koulut ovat pieniä mutta samalla maantieteellinen etäisyys muihin kaupungin kouluihin ovat suuret. Keväällä valmistuneessa kouluverkkoselvityksessä esitetään, että  Isnäsin  suomen- ja ruotsinkieliset koulut yhdistettäisiin yhdeksi kaksikieliseksi kouluksi. Uuden koulun olisi tarkoitus aloittaa toimintansa jo syksyllä 2015. Koulussa lapset saisivat opetusta suomen- ja ruotsinkielellä. Luokat kolmannesta ylöspäin olisivat kaksikielisiä, ja taito- sekä taideaineiden opetus tapahtuisi vain jommallakummalla kielellä. Uuteen kouluun liitettäisiin myös alueella, jo nyt kaksikielisenä toimiva päivähoito. Isnäsiin kaavailtu

Innovativ lösning i Lovisa

Skolnätverket kommer att förnyas i Lovisa. Avskaffandet av en del byskolor har varit på tapeten. Lovisa har ändå lyckats komma på en innovativ lösning, genom vilken det är möjligt att rädda byskolan i  Isnäs . Två skolor fungerar för tillfället i  Isnäs  – en finskspråkig och en svenskspråkig skola. Båda skolorna har totalt ca 20 elever. Skolorna är små och samtidigt är de geografiskt långt borta från alla andra skolor i Lovisa. Genom den nya modellen vill man trygga framtiden för  Isnäs  byskola. Vårens skolnätverksrapport föreslår att  Isnäs  finskspråkiga och svenskspråkiga skolor ska slås samman till en tvåspråkig skola. Planen är att den nya skolan ska börja sin verksamhet redan hösten 2015. Inlärningen skulle ordnas både på svenska och finska i den tvåspråkiga skolan. Årskurserna från tredje klassen uppåt skulle få undervisning på både svenska och finska. Handarbete, slöjd, konst och gymnastik skulle ordnas endast på antingen finska eller svenska. Den nya tvåspråkiga skolan sk