Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Päiväkoti Metsätähti tarvitaan

Porvoon Länsirannan keskivaiheille (Kultalistakadun varrelle) suunnitellaan kaavoituskatsauksen mukaan kymmenryhmäistä, eli 240 hoitopaikan päiväkotia. Kyseessä on marraskuun valtuustossa keskustelua herättänyt päiväkoti Metsätähti - Skogsstjärnan (entinen Näsin päiväkoti). Porvoon vuoden 2018 talousarvion mukaan sivistysverkkoselvityksen yhteydessä selvitetään voiko päiväkoti toimia yksityisenä palvelusetelipäiväkotina ja voitaisiinko investointi tehdä ulkopuolisella rahoituksella.

Silloin demariryhmä esitti, että päiväkotia ei toteuteta yksityisenä päiväkotina ja että sivistyslautakunta vielä tarkastelee päiväkodin kokoa ja selvittää alueen vuorohoitotarpeen. Valitettavasti valtuuston enemmistö ei ollut samaa mieltä - näin ollen kaupungin suurimman päiväkotiyksikön suunnittelu etenee kaavoituksessa ja päätöksen mukaan yksityisen toimijan etsiminen on virkamiesten työlistalla. Jatkossakin kaupungilla on vain yksi vuoropäiväkoti Toukovuoressa.

Tällä hetkellä Porvoossa on yhdeksän yksit…

Nuorille hyvät eväät elämään

Hyviä uutisia Ihmettelevä (UM 10.2.). Kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta ja asia etenee eduskuntaan. Toivottavasti toinen aste saadaan aidosti maksuttomaksi jo tämän hallituskauden aikana. Talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreen raportin mukaan oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen nostaisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien osuutta ikäluokasta ja se olisi suoraviivainen, hyvin kohdentuva sekä kustannustehokas tapa parantaa koulutuksen ulkopuolelle jäävien työmarkkina-asemaa.

Tällä palstalla on valitettavasti liikkunut väärää tietoa yleisen oppivelvollisuusiän pidentämisestä, siksi avaan asiaa hieman. Kyseessä ei ole perusopetuksen jatkaminen muutamalla vuodella, vaan keino varmistaa, että jokainen nuori aloittaa toisen asteen opinnot tai osallistuu niihin valmentavaan koulutukseen. Yleisen oppivelvollisuusiän pidentäminen sisältää myös oppisopimuskoulutuksen. Viime vuonna peruskoulun päättäneistä 97 prosenttia sai …

Valtuustoaloite: Ensiapukoulutusta opetushenkilöstölle

Perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulujen tulee huolehtia kouluyhteisön turvallisuudesta ja kaupungin on tuettava opetushenkilöstöä tässä tehtävässä. Porvoo on järjestänyt koko kaupungin henkilöstölle suunnattuja hätäensiapu- ja EA1 koulutuksia. Yhteen koulutuskertaan mahtuu maksimissaan 16 osallistujaa ja hätäensiapukortti on voimassa 3 vuotta. Porvoossa on paljon opetushenkilöstöä ja olisi tärkeää varmistaa, että koko opetushenkilöstön hätäensiapuosaaminen on ajan tasalla.
Pääosa koulutapaturmista on lieviä, jolloin opettajan, terveydenhoitajan tai muun aikuisen antama ensiapu on ainoa tarvittava apu ja hoito. Koulussa on kuitenkin oltava ensiapuvalmius myös vakavien tapaturmien varalta. On todettu, että henkilöt, jotka ovat harjoitelleet ensiapua, ovat valmiimpia toimimaan omaksumiensa mallien ja mielikuvien mukaisesti kuin taitoja harjoittamattomat. Opettajien ja muun henkilökunnan ensiaputaitojen lisääminen on yksi tärkeä tekij…

Fullmäktigemotion: Utbildning inom första hjälpen till lärare och annan undervisningspersonal

Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla barn rätt till en trygg inlärningsmiljö. Skolorna bör ta hand om skolgemenskapens säkerhet och staden måste stöda undervisningspersonalen i denna uppgift. Borgå stad har ordnat första hjälpen- och EA1-utbildningar till hela stadens personal. Högst 16 personer ryms med på ett utbildningstillfälle. Kortet som bevisar att man gått utbildningen är tre år i kraft. I Borgå finns det mycket undervisningspersonal och det skulle vara viktigt att se till att deras första hjälpen kunskaper är uppdaterade.

Största delen av olyckorna som sker i skolan är lindriga och då räcker det med lärarens, hälsovårdarens eller någon annan vuxens första hjälpen behandling. Men skolorna måste också vara beredda på att agera ifall allvarligare olyckor sker. Forskningsresultaten i saken tyder på att personer som har övat på första hjälpen är bättre och snabbare på att agera än personer som inte övat på första hjälpen. Lärarnas och övrig undervisningspersonalens för…

Hyvinvointivaltio vai hyväntekeväisyysvaltio?

Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat – tästä on valitettavasti tullut Suomen uusi motto. Tuoreen selvityksen mukaan pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viimeisten vuosien aikana ja eriarvoisuus on lähtenyt kasvuun. Selvityksessä ilmenee, että edellisellä hallituskaudella (2012-2015) sosiaalietuuksiin tehdyt muutokset olivat pienituloisia suosivia, kun taas tällä hallituskaudella on valittu vastakkainen suunta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi viime vuonna Ylen keskusteluohjelmassa, että hallituksen politiikka on kasvattanut tuloeroja. Politiikan suuntaa ei kuitenkaan muuttunut. Sipilän, Orpon ja Sinisten hallituksen talousarvio vuodelle 2018 leikkaa pienituloisimmilta noin 37 euroa ja lisää suurituloisimpien tuloja noin 400 eurolla.

Hyvinvointivaltiota on nakerrettu reunoista ja yhteiskuntamme jakautuu yhä selvemmin hyvin- ja pahoinvoiviin kansalaisiin. Hieman alle viidennes suomalaisista jättää ainakin joskus lääkkeitä ostamatta tai muita hoitoja käyttämättä niiden kust…

Poukkoileva lapsipolitiikka on vahingollista

”Pue päälle, mene vessaan, odota hetki” – joskus nämä ovat ainoat sanat, jotka varhaiskasvatuksessa työskentelevä aikuinen ehtii päivän aikana sanoa lapselle. Tämä tekee minut surulliseksi, mutta myös vihaiseksi. Laadukas varhaiskasvatus on muuttunut lasten säilömiseksi, arki on jatkuvaa selviytymistä. Maan hallituksen toimesta mahdollisuudet laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen on kavennettu samaan aikaan kun toiminnan pedagogisia vaatimuksia ja henkilöstön osaamisen vaatimuksia on lisätty.

”Kaksi lasta yhdellä paikalla” - näin varhaiskasvatusjohtajat kuvailevat tilannetta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen jälkeen. Valtioneuvoston selvityksen (2017) mukaan suomalaisissa päiväkodeissa on tänään enemmän osa-aikaisia lapsia, enemmän lapsia per hoitaja sekä isot ja moninaiset lapsiryhmät. Parinkymmenen lapsen ryhmässä saattaa olla yhtäaikaisesti alle 3-vuotiatia, 3-5-vuotiata, eskarilaisia ja erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Levottomuus on lisääntynyt ja melutas…

Valtuustopuhe kaavoituskatsauksesta 28.2.2018

Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Kiitos virkamiehille kiinnostavasta kaavoituskatsauksesta. On hienoa, että päättäjät ja kuntalaiset voivat seurata kotikaupungin kehitystä näin selkeällä tavalla. Kyse on konkreettisesti kuntalaisten arkea koskevista asioista, sillä kaavoilla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Kaavoituskatsauksessa lukee esimerkiksi, että Länsirannan keskivaiheille tavoitellaan kymmenryhmäisen eli 240 hoitopaikan päiväkotia. Kaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2018. Kyseessä on marraskuun valtuustossa keskustelua herättänyt päiväkoti Metsätähti - Skogsstjärnan.

Silloin Demariryhmä esitti, että päiväkotia ei tule toteuttaa yksityisenä päiväkotina ja että sivistyslautakunta tekisi päätöksen päiväkodin koosta.

Hävisimme äänestyksen, mikä tarkoitti sitä, että kirjaus kymmenestä ryhmästä säilyi ja että virkamiehet selvittävät voiko päiväkoti toimia yksityisenä palvelusetelipäiväkotina ja voitaisiinko investointi tehdä ulkopuolisella raho…

Valtuustopuhe Tolkis skolanista 28.2.2018

Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat 
Seurasin jo viime valtuustokaudella käytyä keskustelua Tolkis skolanista. Tämä prosessi on hämmästyttänyt, harmittanut ja suututtanut minua suuresti. Aivan käsittämätöntä soutamista ja huopaamista – ja sama homma näyttää vain jatkuvan.

Hyvät ystävät, Tolkis skolanin lapset ovat olleet väistötiloissa vuoden 2013 syksystä saakka. Yksi vuosi väestötiloissa maksaa noin 200 000 euroa, eli tähän mennessä lähes miljoona. Tämä soutaminen ja huopaaminen on tullut kaupungille taloudellisesti kalliiksi, perheiden ja lasten kokemasta stressistä puhumattakaan. On ihan käsittämätöntä, että yhden vuosiluokan koko alakouluaika on kulunut väistötiloissa. Haluammeko todella, että useampi lapsi, joutuu kokemaan saman?

Tarvitsemme määrätietoisempaa koulutuspolitiikkaa, tarvitsemme tarkempia kustannuslaskelmia ja kouluhankkeisiin liittyviä prosesseja on parannettava. På östnyländska kan man konstatera att dethär veivande måste ta slut!

Koulutusjo…

Oppivelvollisuusikää on pidennettävä

Onko realistista odottaa, että 16-vuotias osaa valita ammatin, jossa hän viihtyy eläkeikään saakka? Minä en siihen kyennyt, eivätkä varmasti kaikki nykynuoretkaan siihen kykene. Onneksi se ei ole nykypäivänä iso ongelma, sillä on arvioitu, että nykynuori tekee työuransa useammassa ammatissa. Sen sijaan pelkän peruskoulun varaan jääminen voi muodostua ongelmaksi, koska useiden tutkimusten mukaan matala koulutustaso lisää köyhyyden ja työttömyyden riskiä.

Maaliskuussa julkaistavan nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan rahanpuute on nuorille merkittävä kouluttautumisen este. Oppikirjat, välineet ja tarvikkeet ovat kaikki asioita, jotka opiskelijan tai tämän perheen on pystyttävä itse kustantamaan. Lukiotutkinnon suorittamisen kokonaiskustannukset voivat olla opiskelijalle jopa 2 600 euroa, joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset ovat vielä korkeampia. Kaikilla perheillä ja nuorilla ei ole tähän varaa, mikä näkyy lisääntyneinä opintojen keskeytyksinä ja suurin hätä onkin kaikke…

Rahanpuute ei saa estää opiskelua

Sain viime vuonna mahdollisuuden tutustua reippaaseen 15-vuotiaaseen nuoreen TET-harjoittelun ansiosta. Keskustelimme viikon aikana tulevaisuuden suunnitelmista ja hänen jatko-opintotoiveistaan. Hänen pohdintansa nostivat pintaan muistot omasta nuoruudestani. Vaihtoehtoja oli paljon, mutta tietoa eri ammattien todellisuudesta oli vähän. Onko realistista odottaa, että 16-vuotias osaa valita ammatin, jossa hän viihtyy eläkeikään saakka? Minä en siihen kyennyt, eivätkä varmasti kaikki nykynuoretkaan siihen kykene. Onneksi se ei ole nykypäivänä iso ongelma, sillä on arvioitu, että nykynuori tekee työuransa useammassa ammatissa. Sen sijaan pelkän peruskoulun varaan jääminen voi muodostua ongelmaksi, koska useiden tutkimusten mukaan matala koulutustaso lisää köyhyyden ja työttömyyden riskiä.

Jo nyt viidesosa alle 25-vuotiaista miehistä ja yli 15 prosenttia nuorista naisista on työn tai koulutuksen ulkopuolella. Luku on korkea muihin Pohjoismaihin verrattuna. Maaliskuussa julkaistavan nuoriso…

Sivistyslautakunnan päätös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta oli pettymys

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen kaupunginvaltuutettu Anette Karlsson on pettynyt Porvoon sivistyslautakunnan päätökseen jäädä 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun ulkopuolelle.

- Sosiaalisesta taustasta johtuvat erot ihmisten välillä muodostuvat hyvin varhaisessa vaiheessa elämää. Kun lapsi aloittaa koulunkäynnin, voi toisella yksilöllä olla käytössään satoja sanoja, toisella tuhansia. Aiemmin peruskoulu on kyennyt tasaamaan eroja, mutta nyt Suomen etu on Pisa-tutkimuksessa kadonnut. Laadukas varhaiskasvatus on paras keino vähentää koulutuksen ja köyhyyden periytyvyyttä, Karlsson toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeiluun on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta.

- Ilahduin, kun huomasin, että hallituspuolue K…

Nuorten seksuaaliterveyteen panostettava

Rahanpuute ei saisi olla esteenä nuorten hyvinvoinnille ja terveydelle. Monessa tapauksessa näin kuitenkin on, sillä kaikilla nuorilla ei ole varaa ostaa ehkäisyvälineitä. Tilanne voi ajaa nuoren varastamaan tai harrastamaan suojaamatonta seksiä. Väestöliitto on ajanut ehkäisyn maksuttomuutta jo yli 10 vuotta. Nyt on näkyvissä merkkejä siitä, että ilmapiiri olisi kääntymässä. Porvoossa tehtiin viime vuonna päätös maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille. Nyt myös Loviisalla on mahdollisuus tulla mukaan positiivisen kehityksen tielle hyväksymällä valtuutettujen Nevalainen ja Uutinen aloite (LS 19.1.) maksuttomasta ehkäisystä nuorille. Kyseessä on iso alkuinvestointi, joka todennäköisesti maksaa itsensä nopeasti takaisin, kuten kävi Vantaalla ja Raumalla.

Loviisassa tehdään vuosittain noin 20 raskaudenkeskeytystä. Tutkimusten mukaan eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20–24-vuotiaille. Raskaudenkeskeytysten takana on useita syitä, joista enemmistö on sosiaalisia. Merkittävi…

Tolkis barnen ska inte vänta längre

De svenska barnen i Tolkis har gått i barackskola sedan hösten 2013. Och när det äntligen började synas ljus i tunneln för dessa barn och deras familjer, fick vi höra att den planerade skolans byggkostnader kommer att stiga med 0,8 miljoner euro. I detta skede kan vi inte gå in för lösningar som skjuter upp tidtabellen. Tolkis barnen har blivit åsidosatta för många gånger. Det får inte fortsätta mer. Skolan måste bli klar till sommaren 2019, som planerat.

Det är viktigt att komma ihåg att nytt planeringsarbete och barackerna också kostar. Att otaliga gånger ändra på planer och skjuta upp förverkligande av fattade beslut är ohållbart. Nu måste vi bara godkänna att det kommer att betyda högre kostnader än planerat. Istället för att äventyra Tolkis skola i detta skede bör vi sikta blicken mot stadens processer och utreda vad det beror på att kostnadskalkylerna inte håller. Det är inte endast frågan om Tolkis skolan, utan fler andra projekt också. Vi måste se över till vilka åtgärder lokal…

Selvityksiä selvitysten perään

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Porvoossa on tehty ainakin seitsemän erilaista kouluverkkoselvitystä. Selvittäminen jatkuu yhä - uuden selvityksen tulisi valmistua maaliskuussa. Ymmärtääkseni kyseessä on enemmän katsaus nykytilanteeseen kuin tulevaisuuden visio. Julkisesta keskustelusta saa myös kuvan, että joidenkin päättäjien mielestä kiireelliset päätökset on jo tehty. Siitä olen eri mieltä.

Monet opettajat, oppilaat ja perheet ovat odottaneet vuosia päätöstä oman koulun tulevaisuudesta. Pohjois-Porvoon tilannetta on vatvottu lähes kymmenen vuotta. Useita selvityksiä on tehty, ja jopa esityksiä toimenpiteiksi - päätösten tekemistä on lykätty kerta toisensa jälkeen. Investointeja ei myöskään ole tehty. Koulut jätettiin roikkumaan niin sanotusti löysään hirteen.

Itäisellä alueella tilanne ei ole ruusuisempi. Sannäs skolan sai vuonna 2010 Helsingin kaupungilta käytettynä hankitun paviljonkirakennuksen, jonka lupa on jo kerran jouduttu uusimaan. Nyt aikaa on tämän vuoden loppuun. Miele…

Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun

Tutkimusten mukaan Suomi on hyvä maa vanheta. Monen ikäihmisen kokemukset, kotihoidon hätähuudot ja omaisten huolet kertovat kuitenkin toisenlaista tarinaa. Kotihoidon piirissä olevat vanhukset ovat entistä sairaampia ja huonokuntoisempia. Muistisairaudet yhdistettynä muihin sairauksiin aiheuttaa sen, että hoidosta tulee entistä työläämpää. Alkuvuodesta saimme lukea surullisia uutisia kotiinsa menehtyneestä ikäihmisestä, jonka kuoleman epäillään tapahtuneen kotihoidon laiminlyönnin johdosta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan vanhustenhoidon yksiköissä henkilöstö on huolissaan siitä, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Kotihoidossa jopa puolet työntekijöistä koki, ettei ehdi tekemään työtä kunnolla tai että joutuu ottamaan vastaan tehtäviä ilman riittäviä resursseja. Tästä huolimatta sitovia hoitajamitoituksia ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu kirjattua lainsäädäntöön. Mitoituksista puhuminen vuodesta toiseen kuvaa sitä epätoivon tilaa, jok…

Pengabrist får inte hindra utbildning

Ifjol fick jag möjligheten att lära känna en trevlig 15-åring som gjorde sin praktik på Riksdagen. Vi diskuterade hens framtidsplaner och olika drömyrken. Diskussionen påminde mig om min egen ungdom. Alternativen var många, men däremot saknades konkret information om de olika yrkena. Är det realistiskt att förvänta sig att en 16-åring är kapabel till att välja ett yrke var hen trivs tills pensionen? Jag klarade inte av det och knappast kan alla dagens unga det heller. Som tur är det inte ett problem nuförtiden, eftersom det uppskattas att dagens unga kommer att göra sina arbetskarriärer inom flera olika yrken. Men ifall man endast har grundskoleutbildning kan man få stora problem senare i livet, eftersom forskning visar att låg utbildningsnivå ökar riskerna för arbetslöshet och fattigdom.

En femtedel av män under 25 år och över 15 procent av unga kvinnor befinner sig utanför arbetslivet och de saknar utbildning. Det är allt för många och mängden växer konstant. Snart publiceras ungdoms…

Itä-Uusimaa mukaan kehitykseen

Helsingin ja Tampereen pormestarit kiirehtivät (YLE 10.1.) niin sanotun lentoradan rakentamista. VR:n ja Finnairin toimitusjohtajat ovat pormestareiden kanssa samoilla linjoilla. Lentorata yhdistäisi Helsingin ja Helsinki-Vantaan lentoaseman pääradalle Keravan kohdalla ja siitä koko kasvukäytävälle. Matka lentokentältä Helsinkiin taittuisi 12 minuutissa. Rata kulkisi lähes kokonaan tunnelissa ja se maksaisi noin miljardin. Kyseinen hanke on tärkeä myös meille itäuusmaalaisille, sillä se on osa niin sanottua itäistä rantarataa.

Helsinki-Pietari rautatieyhteyttä on selvitetty vuonna 2008 ja ratayhteyttä on selvitetty tarkemmin Uudenmaan maakunnan alueella (Pasila-Lentoasema-Porvoo) vuonna 2013. Kyseisten selvitysten mukaan itäinen rantarata liittyisi pääradalle Keravalla ja Suomen rajalle rata kulkisi Kouvolan tai Luumäen kautta. Kustannus olisi noin kaksi miljardia euroa. Itä-Uusmaalaisten kuntien tulee tehdä yhteisrintamassa töitä alueelle tärkeän ratahankkeen edistämiseksi.

Uutta maaku…