Siirry pääsisältöön

Tekstit

Kuntalaisaloite: Esteetön puisto Porvooseen

Suomi on ratifioinut YK:n vammaispoliittisen sopimuksen kaksi vuotta sitten. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. Syrjintäkiellon toteutuminen vaatii esteettömyyttä, mikä on otettu yhdeksi pääteemaksi kaupungin strategialuonnoksessa.

Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet, myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin ja liikuntaan. Porvoossa ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa. Porvooseen tarvitaan esteetön puisto, jotta kaikilla kaupunkilaisill…

Invånarinitiativ: En tillgänglig park till Borgå

Finland har två år sedan ratificerat FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I konventionen garanteras handikappade personer fulla mänskliga rättigheter, motarbetas diskriminering och tillgänglighet främjas. Handikappade personer har rätt att själv bestämma om sitt liv. Den fysiska omgivningen och information ska vara tillgänglig. Utgångspunkter i konventionen är jämlikhet, respekt för människans mångfald, fullt deltagande och delaktighet samt främjande rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. För att främja delaktighet och fylla kraven om icke-diskriminering måste vi satsa på tillgängligheten, vilket också är ett huvudtema i utkastet till stadens nya strategi.

I offentliga parker är det viktigt att ta i beaktande vuxnas och barns mångfald och mångsidiga behov. Även de behov personer med funktionsnedsättningar har. Det är viktigt att erbjuda alla lika möjligheter till lek och idrott. Idag finns det inte en enda tillgänglig lekpark i Borgå. Vi b…

Stöd från Vanda till Anette Karlsson

Vanda svenska socialdemokrater stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys och Sibbo svenska socialdemokrater meddelat om sitt stöd till Karlsson. Under sin studietid bodde Karlsson i Vanda, Dickursby. Hon fick examen år 2014 till socionom från Laurea yrkeshögskolan. Under förra fullmäktigeperiod fungerade Karlsson som medlem i Vanda bildningsnämnd.

- Anette är en pålitlig person. Då hon lovat sköta en fråga, gör hon det. Jag har ofta imponerats av hennes energi och målmedvetenhet. Hon har en förmåga att ta människor på rätt sätt. Därför är det lätt att samarbeta med henne, kommenterar ordförande Mae Cedercreutz-Pesonen.

Anette Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Karlsson jobbar på riksdagen som assistent för SDP:s vice ordförande, riksdags…

Vantaalta tukea Anette Karlssonille

Vanda svenska socialdemokrater tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys ja Sibbo svenska socialdemokrater ovat ilmoittaneet tukevansa Karlssonia. Karlsson asui opiskeluaikana Vantaalla ja hän valmistui sosionomiksi Laurea ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Hän toimi myös viime valtuustokaudella Vantaan opetuslautakunnan jäsenenä.

- Anette on luotettava henkilö, joka hoitaa asiat lupaamansa mukaan. Hän on energisyydellään ja määrätietoisuudellaan monta kertaa tehnyt minuun vaikutuksen. Hänellä on kyky ymmärtää ihmisiä oikein ja yhteistyö hänen kanssaan on helppoa, puheenjohtaja Mae Cedercreutz-Pesonen kommentoi.

Karlsson toimii tällä hetkellä Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtajana ja ruotsinkielisten demareiden (FSD) varapuheenjohtajana. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Porvoossa. Karlsson työskentelee eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnarin avus…

Alla är värda en god och trygg ålderdom

Den senaste tiden har det diskuterats mycket om äldrevården i allmänhet, men också om läget i Borgå. I fjol krävde Borgå revisionsnämnd mer information om läget. Då publicerades en utredning, där det framkom att det inom hemvården fanns brister gällande arbetshälsa samt att sjukfrånvaron var hög.

Enligt Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers nya utredning har arbetsmängden inom hemvården ökat märkbart, personalens sjukledigheter ersätts inte med vikarier och skötarnas sjukfrånvaro är hög. Därtill är klienterna i allt sämre skick. Liknande resultat kunde också läsas i utredningen som gjordes i Borgå - antalet klienter ökade under ett år med cirka 11 procent, men antalet vårdare hölls på samma nivå som tidigare. Nu har man i Borgå målmedvetet tagit fasta på problemen, bland annat genom att förnya arbetstiderna och att ta i bruk olika stöd för förmännen och personalen samt genom att anställa mer vårdpersonal. I jämförelse med förra året har sjukfrånvaron minskat och välmående …