Siirry pääsisältöön

1. Maj tal 2014

Traditionell socialdemokratisk uppvaktning på svenska vid de rödas minnesmärke i Djurgården, Helsingfors, på 1 maj kl. 10.30.

Bästa kamrater,

Tack för inbjudan att hålla första Maj tal här på rödas minnesmärke i Djurgården. Det här är mitt första 1. Maj tal. Jag fungerar som ordförande för Socialdemokratiska Studerande och jag vill gärna lyfta fram några frågor som är viktiga för unga.

Under denna regeringsperiod har man gjort många åtgärder för att hålla Finland på fötterna. Många av besluten har varit tunga och svåra. Regeringen har också gjort positiva beslut, och för dem vill jag särskilt tacka SDP. Bl.a. beslutet om att förlängd läropliktsålder, stiftningen av åldringsvårdslagen, solidaritetsskatten, arbetslösas skyddsandel och hemvårdsstödets delning jämlikt mellan båda föräldrarna har varit positiva beslut under regeringsperioden.

Jag föddes år 1988 och växte upp under lågkonjunkturen på 1990-talet. De mänskliga tragedierna och utgifterna som samhället fått är mångfaldiga gentemot besparingarna som då gjordes. Socialskyddssystem och högklassig offentlig service som är tillgänglig för alla samt en rättvis inkomstdelning är basen för att bygga upp en stabil ekonomi. Ett brett samhälleligt välmående och en framgångsrik nationalekonomi går hand i hand. Finanskriser har pågått nu i flera år och sysselsättningsgraden har minskat.

Den ekonomiska krisen har blivit en social kris. Många medborgare i Europa lever i hunger och nöd. Rasismen och hat har lyft huvudet i många länder. I Grekland är situationen förfärlig. Folk lever i kontinuerlig rädsla av våld. Också i Finland hör man skrämmande och shockerande kommentarer, även från riksdagsledamöter. Vi måste tillsammans föra fram, att vi inte accepterar rasism eller diskriminering. Alla har rätt att leva och prata sitt eget modersmål, oberoende av nationalitet eller hudfärg. Alla människor är värdefulla!

Nationell suveränitet är ett begrepp som i dagens värld allt oftare bara är en illusion. Många av vår tids utmaningar och problem är till sin karaktär globala. I en föränderlig värld utgör öppenhet och fördomsfrihet nycklarna till framsteg. Finlands och Nordens gränser är inte stängda och kan inte heller stängas.

Också den ekonomiska och sociala ojämlikheten har ökat i Finland och i världen. Finländarnas hälsoskillnader växer hela tiden. Dödsfall, som kan undvikas med effektiv hälsoservice i rätt tid, har minskat under de senaste åren, men minskningen har varit betydligt snabbare hos höginkomsttagare. Som ett resultat av det har skillnaderna mellan socialgrupperna vuxit.

Vårt hälsovårdssystem är exceptionellt orättvist för att vara ett europeisk system. Hälsovårdssytemets mål är att minska hälsoskillnader, men i Finland har det bildats tvåvåningssystem, som även fördjupar det med att gynna de högavlönade. Vårt lands hälsovårdssystem bör förnyas på så sätt, att de gemensamma tillgångarna används så rättvist och effektivt som möjligt för att befrämja hela befolkningen.

SDP bör lyfta hälsovårdsfrågorna i centern av den politiska diskussionen. Vi måste arbeta för att minska hälsoskillnaderna. Åtgärderna måste fokusera särskilt på barndomen, eftersom segregation börjar i tidig ålder.

Ohälsosam livsstil, låg utbildningsnivå och dålig ställning på arbetsmarknaden går i arv och ansamlas i samma familjer. Det har i princip bildats en underklass av arbetsklassen, var folk är lågt utbildade, har snuttarbete, lever ohälsosamt, använder mycket alkohol och dör strax efter de gått i pension. För välfärdsstaten och socialdemokratin är detta en skandal.

Socialdemokratins kärna, bildningen, bör få tillbaka sin rättmätiga plats i SDP och i människors liv. Bildning innebär en medvetenhet om samhällets tillstånd och dess utmaningar. Vikten av utbildning kan inte betonas nog på tanke på demokratin – grovt tänkt, det är ingen skillnad om personen röstar eller inte ifall hen inte vet varför, vad och hur beslutet kommer att påverka. Den nordiska välfärdsstaten fungerar som en trappa där alla har en möjlighet att stiga oberoende av socialekonomisk bakgrund.

Socialdemokratins mål är att främja en aktiv, likvärdig och internationell ekonomisk samverkan, som skapar tillväxt och sysselsättning. Välfärdsstatens tid är inte över och välfärdssamhället är inte färdigt. Kamrater, vi måste arbeta tillsammans och bygga en jämlik och bättre värld för alla kommande generationer.

Anette Karlsson

Video: Anette Karlssons 1. Maj tal